Download_Desktop Facebook_Mobile Oesterreich Belgien Schweiz Tschechien Deutschland Daenemark Spanien Finnland Frankreich UK Griechenland Ungarn Irland Italien Luxemburg Niederlande Daenemark Polen Portugal Schweden Slowenien Slowakei DesignUpload_Mobile Oesterreich_Sprache Belgien_Sprache Schweiz_Sprache Tschechien_Sprache Daenemark_Sprache Deutschland_Sprache Griechenland_Sprache UK_Sprache Spanien_Sprache Finnland_Sprache Frankreich_Sprache Ungarn_Sprache Irland_Sprache Italien_Sprache Luxemburg_Sprache Niederlande_Sprache Daenemark Polen_Sprache Portugal_Sprache Slowakei_Sprache Slowenien_Sprache Schweden_Sprache Easyprint-Logo EP_BETA_Logo

Art. 1 Programma

De partner dient zich voor het partnerprogramma te registreren met de gegevens die hij bij de aanmelding heeft gebruikt. Nadat de partner zich heeft geregistreerd, wordt er voor hem een klantenaccount aangemaakt. Via dit account kan de partner zijn activiteiten beheren.


Art. 2 Reclamemiddelen

Voor vrijgegeven campagnes stelt up de partner een specifieke HTML-code voor links en andere reclamemiddelen ter beschikking, waarmee de gebruikers van de partner websites kunnen worden geïdentificeerd als zij op de link klikken. Deze HTML-code moet de partner in zijn website integreren om tracking mogelijk te maken. De partner plaatst de code op eigen verantwoordelijkheid in de voor hem vrijgegeven reclamemiddelen op zijn websites die in het partnerprogramma zijn aangemeld en vrijgegeven (hierna 'partner-website'). Het staat de partner vrij te besluiten of en hoe lang hij de reclamemiddelen op de partnerwebsite plaatst. Hij heeft het recht de reclamemiddelen te allen tijde te verwijderen. De partner moet de door up ter beschikking gestelde reclamemiddelen gebruiken in de vorm waarin ze ter beschikking zijn gesteld. HTML-codes en reclamemiddelen mogen niet door de partner worden veranderd. Verder mogen de reclamemiddelen uitsluitend worden gebruikt binnen het programma en verder alleen op de pagina's van de partner die hij oorspronkelijk voor het programma heeft aangemeld. Up kentekeningen en handelsmerken mogen alleen met schriftelijke toestemming worden gebruikt.


Art. 3 Bemiddelingsvergoeding

Voor de succesvolle bemiddeling van transacties krijgt de partner een bemiddelingsvergoeding. De details blijken uit de beschrijving van de betreffende campagne in het partnerprogramma en deze voorwaarden voor deelname. De aanspraak op betaling van de vergoeding vloeit voort uit de volgende voorwaarden: 


- door de reclameactiviteiten van de partners is een sale met een eindklant van up tot stand gekomen, 

- de sale is door up vastgelegd ('getrackt'), 

- de sale is door up vrijgegeven en bevestigd en 

- er is geen sprake van misbruik in de zin van de voorwaarden voor deelname. 


Op onze website geldt als 'sale’ een volledig uitgevoerde en betaalde bestelling door een nieuwe, aangemelde eindklant die is aangeworven op grond van de reclameactiviteiten van een partnerbedrijf. Omgekeerde transacties, om welke redenen dan ook, gelden niet als sale, als de eindklant niet heeft betaald of als de door hem verrichte betalingen worden terugbetaald. Omgekeerde transacties, die meer dan 8 weken na betaling door de eindklant plaatsvinden, worden niet in aanmerking genomen. Het tracking systeem dat up hanteert, is doorslaggevend voor de vraag of een sale al dan niet berust op een partner lead. Onder voorbehoud van verdere bepalingen in het partnerprogramma of bij afzonderlijke campagnes, geldt het principe ‘last cookie wins’ bij een looptijd van 3 jaar voor cookies. Up is niet aansprakelijk voor betaling als en voor zover het tracking systeem uitvalt, of als er zich een andere storing voordoet die ertoe leidt dat een toekenning van leads of sales aan de afzonderlijke partners niet, of alleen maar met grote moeite, uitvoerbaar is. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de provisie die is aangegeven bij de campagne op het moment van de sale. Als er niets is aangegeven, geldt een provisie van 25% van de nettoprijs van een sale. Alle aangegeven provisies worden gezien als netto vergoedingen en worden plus btw uitbetaald. De partner zal zijn afrekening wekelijks controleren in het klantenaccount. Als de partner bezwaar heeft tegen een afrekening, moet hij dit bezwaar binnen vier weken schriftelijk bij ons indienen. Na het verstrijken van deze termijn geldt de afrekening als correct. Vergoeding zijn steeds twee maanden na het verstrijken van de maand verschuldigd waarin de eindklant aan zijn betalingsverplichtingen voor de sale moet voldoen. De uitbetaling gebeurt via PayPal op de rekening bij PayPal die de partner heeft vermeld in het klantenaccount.


Art. 4 Reclameactiviteiten

De partner mag uitsluitend met de reclamemiddelen van het actuele programma reclame maken. Van e-mailreclame, die reclamemiddelen bevat of op welke andere wijze dan ook voor up reclame maakt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt als de geadresseerden hiervoor schriftelijke toestemming hebben gegeven en een verificatie van het e-mailadres door een double opt-in-procedure heeft plaatsgevonden en is gedocumenteerd. De partner moet ervoor zorgen dat de reclame als zodanig herkenbaar is en hij dient elke vorm van verborgen reclame te vermijden. Verwijzen van een typefout-domein naar een site die up reclamemiddelen bevat, is niet toegestaan. Reclame voor up op layers, pop-ups, pop-unders of site-unders is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming. Partners mogen geen reclamemiddelen of links van up op websites van derden plaatsen. Technieken die ertoe leiden dat een reclamemiddel zonder vrijwillige en bewuste handeling van de internetgebruiker wordt aangeklikt, zijn verboden. Forced-klick campagnes zijn niet toegestaan. Ook het gebruik van postview-tracking is verboden. Het is de partner verboden om zoekmachinemarketing te bedrijven met beschermde begrippen die onder het merkenrecht vallen zoals namen, firmanamen en de merken van up (metatag reclame, keyword advertising etc.). Dit geldt ook voor vergelijkbare begrippen, zoals bijvoorbeeld typefout-begrippen. Het gebruik van dialer software of spyware/malware is verboden. De partner mag geen discriminerende uitspraken of afbeeldingen met betrekking tot ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicaps, seksuele voorkeuren, leeftijd, uitbeelding van geweld en seksueel expliciete of pornografische inhouden op zijn website te plaatsen. Het is verboden provisies aan de eindklant door te geven, net als premies in de vorm van virtuele punten, geld of punten (Incentives Virtual Currency, Cashback). Het is eveneens verboden om leads of sales voor te wenden die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld door de onterechte verklaringen van derden of het opgeven van verkeerde of niet-bestaande gegevens bij bestellingen van goederen op de website van up, of door het gebruik van reclamevormen die weliswaar tracking toestaan, maar daarbij het reclamemiddel niet, niet waarneembaar of niet in de voorgeschreven vorm en/of het voorgeschreven formaat tonen om een groter aantal leads te genereren. Dat geldt ook voor cookie dropping (cookies mogen niet alvast bij het bezoek van de website worden gezet, maar uitsluitend wanneer de gebruiker van de partner website vooraf vrijwillig en bewust het reclamemiddel heeft aangeklikt), affliate fraud (met name cookie spamming, forced clicks, affliate hopping), het gebruik van layering, add-ons, iFrames en postview technologie. De partner verplicht zich om de partnerwebsite ook verder in overeenstemming met geldend recht te exploiteren en in het bijzonder om volgens de voorschriften een colofon aan te houden Up en zijn medewerkers, resp. gemachtigden, worden door de partner gevrijwaard van alle aanspraken van derden die voortkomen uit vermeende of daadwerkelijke schennis van het recht en/of de inbreuk op de rechten van derden door handelingen die de partner in samenhang met het programma heeft uitgevoerd. Verder verplicht de partner zich alle kosten te vergoeden, die voor up ontstaan als gevolg van een dergelijke claim door derden. Tot de kosten die moeten worden vergoed, behoren ook de kosten van een gepaste rechtsbijstand. De partner verplicht zich bij elk geval van misbruik, in het bijzonder de hiervoor genoemde regelingen, een contractuele boete te betalen die volgens het ex aequo et bono principe moet worden vastgesteld. In het geval van betwisting moet een rechtbank de zaak beoordelen. De contractuele boete zal niet hoger zijn dan het twaalfvoudige van de hoogste maandomzet die de partner binnen de zes maanden voorafgaand aan het misbruik heeft bereikt. Verdergaande aanspraken op schadevergoeding blijven door deze regeling onverlet.


Art. 5 Looptijd/Overige

De overeenkomst is voor onbepaalde tijd en kan door elke partij te allen tijde worden beëindigd zonder in acht neming van een opzegtermijn en opgave van redenen. De opzegging kan per e-mail plaatsvinden. De overeenkomst wordt door de ontvangst van de opzegging beëindigd. Na beëindiging van de overeenkomst is de partner verplicht alle reclamemiddelen en andere links en inhouden van up onmiddellijk te verwijderen. Mochten deze voorwaarden van deelname onwerkzame regelingen bevatten, blijft de werking voor het overige onverlet.